Valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformas Hugo.lv lietošanas noteikumi

 1. Lietotie termini
  1. Autentifikācija — elektronisks process, kurā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs veic fiziskās personas elektronisko identifikācijas datu pārbaudi, lai nodrošinātu šīs personas elektronisko identifikāciju.
  2. Centrs — tiešās valsts pārvaldes iestāde Kultūras informācijas sistēmu centrs;
  3. Hugo.lv — Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma.
  4. Hugo.lv pārzinis — tiešās valsts pārvaldes iestāde Kultūras informācijas sistēmu centrs.
  5. Latvija.lv — Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls www.latvija.lv.
  6. Lietotājs — jebkura persona, kura lieto Hugo.lv, veicot vai neveicot autentifikāciju.
  7. Lietotāja konts — autentificēta Lietotāja izveidota personificēta darba vieta, kurā atrodas Lietotāja identifikācijas un personificētā informācija darbam platformā Hugo.lv.
 2. Vispārīgā informācija
  1. Hugo.lv mērķis ir nodrošināt bezmaksas mašīntulka pakalpojumus, terminoloģijas pārvaldības vietni un runas atpazīšanas rīkus valsts pārvaldes iestādēm, Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem.
  2. Šie noteikumi nosaka Hugo.lv lietošanas noteikumus un ir saistoši visiem Lietotājiem.
  3. Hugo.lv pārzinis ir Centrs.
 3. Lietotāja autentifikācija un Lietotāja konta reģistrācija
  1. Lietotāja autentifikācija tiek veikta, Lietotājam noklikšķinot pogu “Ienākt”.
  2. Lietotāja autentifikācija notiek, izmantojot autentifikācijas risinājumu Latvija.lv.
  3. Lietotājam pirmo reizi autentificējoties vietnē Hugo.lv, automātiski tiek reģistrēts Lietotāja konts.
  4. Veicot autentifikāciju, Lietotājam jāpiekrīt ievērot Latvija.lv sagatavotos personu elektroniskās identifikācijas risinājuma lietošanas noteikumus, kas pieejami vietnē https://epakalpojumi.latvija.lv/STS/LVP.STS/Themes/LVP2/Agreement.html.
 4. Lietotāja tiesības un pienākumi
  1. Lietotājam ir tiesības izmantot Hugo.lv sniegtos pakalpojumus bez maksas un tādā apjomā, kādā tie ir pieejami Hugo.lv lietošanas brīdī, veicot vai neveicot autentifikāciju.
  2. Autentificētiem lietotājiem ir pieejams plašāks Hugo.lv pakalpojumu klāsts. Informācija par Hugo.lv pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem ir pieejama sadaļā “Palīdzība”.
  3. Lietotājs apņemas:
   1. iepazīties ar lietošanas noteikumiem un ievērot tos;
   2. nenodot savu Lietotāja kontu lietošanai citām personām;
   3. neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Hugo.lv drošību, stabilitāti un ātrdarbību;
   4. neaizskart un nepārkāpt trešo personu tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, patentu, preču zīmju u.c. tiesības);
   5. neveikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, nelietot necenzētu valodu.
  4. Visus neskaidros jautājumus par Hugo.lv lietošanu var uzdot Hugo.lv pārzinim, nosūtot jautājumu uz e-pasta adresi help@kis.gov.lv.
 5. Hugo.lv pārziņa tiesības un pienākumi
  1. Centram ir tiesības:
   1. drošības sistēmas apiešanas vai bojāšanas gadījumā vienpusēji bloķēt Lietotāja kontu vai Lietotāja piekļuvi platformai Hugo.lv no Lietotāja ierīcei (datoram) piešķirtās interneta protokola (IP) adreses;
   2. Hugo.lv drošas lietošanas nolūkā noteikt ierobežojumus tehnoloģiskajiem risinājumiem (piekļuves protokolu, operāciju sistēmu un pārlūkprogrammu versijas) ar kuriem šis pakalpojums ir saņemams;
   3. Hugo.lv drošas lietošanas nolūkā noteikt augšupielādējamā satura apjoma un formāta ierobežojumus;
   4. iepriekš nebrīdinot Lietotāju, mainīt Hugo.lv pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, Hugo.lv funkcionālo un vizuālo risinājumu;
   5. iepriekš nebrīdinot Lietotāju, jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus vai izdot jaunus, un šīs izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās tiek publicētas vietnē Hugo.lv.
  2. Centrs apņemas:
   1. nodrošināt Lietotājam piekļuvi viņa Lietotāja kontam, izmantojot Latvija.lv autentifikācijas risinājumu;
   2. nodrošināt Lietotāja augšupielādēto valodas resursu konfidencialitāti un aizsardzību pret nepiederošu personu piekļuvi tam, kā arī izmantot iesūtītos valodas resursus atbilstoši Lietotāja norādītajiem izmantošanas kritērijiem.
  3. Centrs neatbild:
   1. par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas platformai Hugo.lv un/vai lieto to, izmantojot Lietotāja kontu;
   2. par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam sakarā ar Hugo.lv mašīntulka radīto tulkojumu, runas atpazīšanas un runas sintēzes rezultātā radītiem dokumentiem, datiem vai jebkāda veida saturu un informāciju.
 6. Valodas resursu iesūtīšanas noteikumi
  1. Lietotājiem ir tiesības augšupielādēt platformā Hugo.lv valodas resursus.
  2. Valodas resursu iesūtīšanas funkcionalitāte ir pieejama vienīgi autentificētiem Lietotājiem, kuriem ir reģistrēts Hugo.lv Lietotāja konts.
  3. Iesūtītie valodas resursi tiks izmantoti valodas korpusu palielināšanai, jaunu valodas korpusu izveidei un mašīntulka trenēšanai.
  4. Pirms atļaut valodas resursu augšupielādi, Lietotājs nosaka iesūtamā resursa statusu (“Atvērts” vai “Ierobežots”).
  5. Lietotājs kā valodas resursu iesniedzējs, augšupielādējot tā rīcībā esošos valodas resursus, ir atbildīgs par autortiesību un personas datu aizsardzības prasību ievērošanu.
  6. Pārzinis ir tiesīgs pirms iesūtīto valodas resursu izmantošanas veikt to apstrādi, lai pārbaudītu iesūtīto valodas resursu kvalitāti un personas datu anonimizāciju, ja valodas resursos tiek konstatēti personas dati.
  7. Tomēr Pārzinis nav atbildīgs par iesūtīto valodas resursu un to satura aizsardzības juridisko izvērtējumu. Pārziņa veiktā valodas resursu apstrāde pirms to izmantošanas tiek veikta saskaņā ar Lietotāja norādīto iesūtāmo resursu statusu.
  8. Ja Pārzinis konstatē, ka iesūtītie valodas resursi neatbilst kvalitātes kritērijiem, tie ir aizsargāti ar autortiesībām, ietver personas datus vai tajos ir ietverta ierobežotas pieejamības informācija, Pārzinim ir tiesības neizmantot iesūtītos valodas resursus un tos izdzēst.
 7. Noslēguma jautājumi
  1. Visi Centra un Lietotāju strīdi saistībā ar šiem noteikumiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie ir risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformas Hugo.lv privātuma atruna

 1. Vispārīgi noteikumi
  1. 4. Valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformu Hugo.lv (turpmāk tekstā — Hugo.lv) uztur valsts tiešās pārvaldes iestāde Kultūras informācijas sistēmu centrs (turpmāk tekstā — Centrs).
  2. Centrs nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas atbilstoši 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktajam.
  3. Privātuma atruna nosaka Hugo.lv personas datu apstrādes principus Centrā.
  4. Hugo.lv tīmekļa vietnes sīkfailu izmantošanas politika ir pieejama sadaļā “Sīkfaili”.
 2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:
  1. Pārzinis — Kultūras informācijas sistēmu centrs, reģ. nr. 90001708717.
  2. Kontaktinformācija: Tērbatas iela 52-1, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67843084, e- pasta adrese: info@kis.gov.lv.
  3. Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu izmantojama e-pasta adrese: dati@kis.gov.lv.
 3. Personas datu kategorijas
  1. Personas datu kategorijas, kas tiek iegūtas no valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://www.latvija.lv/, datu subjektam autentificējoties platformā Hugo.lv:
   1. identifikācijas dati — vārds, uzvārds;
   2. kontaktinformācija — e-pasta adrese, ja tāda ir norādīta Latvija.lv datu subjekta konta (profila) sadaļā “Mana darba vieta”.
  2. Personas datu kategorijas, kuras Centrs apkopo:
   1. pieslēguma dati — lietotāja IP adrese;
   2. statistikas dati — sīkfailu iegūtie dati saskaņā ar Hugo.lv Sīkfailu politiku.
 4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats
  1. Pārzinis apstrādā personas datus šādā nolūkā:
   1. valsts pārvaldes e-pakalpojumu nodrošināšanai;
   2. Hugo.lv lietotāja konta uzturēšanai, lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar lietotāju e-pakalpojuma izpildes ātrākai un ērtākai nodrošināšanai;
   3. valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības prasību izpildei;
   4. tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
   5. statistikas datu vākšanai;
   6. iespējamo strīdu vai pretenziju izmeklēšanai.
  2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
   1. normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde;
   2. Centra tiesisko interešu aizsardzība.
 5. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas
  1. Personas datu saņēmēji ir Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts (par sevi), tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes tiesas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 6. Personas datu glabāšanas periods
  1. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam.
  2. Beidzoties personas datu apstrādes nolūkam, personas dati tiek izdzēsti, ja nepastāv citi tiesiski pamatoti personas datu apstrādes nolūki.
 7. Tulkoto un runas atpazīšanas procesa rezultātā apstrādāto datu glabāšanas periods
  1. Tulkojamais teksts un tajā apstrādājamie dati, kas tiek ievadīti teksta logā, pēc Hugo.lv saskarnes aizvēršanas tiek izdzēsti.
  2. Augšupielādētie dokumenti un tajos apstrādājamie dati pēc tulkošanas rezultāta lejupielādes tiek izdzēsti. Ja Hugo.lv lietotājs neveic iztulkotā dokumenta lejupielādi, augšupielādētie dokumenti un tajos apstrādājamie dati tiek automātiski izdzēsti 5 (piecu) dienu laikā.
  3. Hugo.lv lietotāju iesniegtie tulkojumu ieteikumi tiek saglabāti platformā Hugo.lv.
  4. Runas sintēzes ģenerētais audio ieraksts ir pieejams lejupielādei, kamēr ir atvērta saskarne, kurā veikta runas sintēze. Aizverot saskarni, dati tiek izdzēsti. Arī runas sintēzei pieejamais teksts tiek izdzēsts, tiklīdz saskarne tiek aizvērta.
  5. Runas atpazīšanas rezultātā radītā runas ieraksta transkripcija tiek saglabāta platformā Hugo.lv un ir pieejama lejupielādei 5 (piecas) dienas. Saite uz runas ieraksta transkripciju tiek nosūtīta lietotājam uz norādīto e-pasta adresi. Pēc minētā termiņa runas transkripcijas ieraksts un tajā apstrādājamie dati tiek izdzēsti.
  6. Tulkojamais teksts un tajā apstrādājamie dati, izmantojot tulkošanas asistentu Hugo.lv, tiek saglabāti sistēmā tik ilgi, līdz lietotājs pats tos izdzēš.
  7. Tulkojamais teksts un tajā apstrādājamie dati, izmantojot tulkošanas asistenta tulkošanas atmiņu spraudni (SDL Trados Studio), ir pieejami vienīgi konkrētam spraudņa lietotājam vai lietotājiem, kam ir piešķirtas tiesības izmantot konkrēto tulkošanas atmiņu.
 8. Datu apstrādes principi
  1. Centrs saņemtos personas datus apstrādā godprātīgi, likumīgi (saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un nodrošina to pieejamību tikai attiecīgajiem datu subjektiem, datu apstrādātājiem, kā arī normatīvajos aktos paredzētajām trešajām pusēm.
  2. Apstrādes procesu drošība un pārvaldība tiek organizēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības prasībām; tehnoloģiskā un pārvaldības drošība tiek regulāri pārbaudīta un kontrolēta ārējo auditu (tostarp ielaušanās auditu) laikā.
 9. Datu subjekta tiesības
  1. Datu subjektam ir tiesības:
   1. piekļūt saviem personas datiem un pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
   2. saņemt savus personas datus, ja tie tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem;
   3. pieprasīt nodot savus personas datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība), ja tas ir iespējams;
   4. ierobežot savu personas datu lietošanu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem;
   5. iesniegt sūdzības par savu personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Par sīkfailu izmantošanu

Izmantojot vietni Hugo.lv, jūs piekrītat, ka veiktspējas/analītikas sīkfaili, kas tajā darbojas, tiek izmantoti, lai uzlabotu platformas Hugo.lv kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai (10. panta astotā daļa), kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti; vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā (10. panta sestā daļa).

Kas ir sīkfaili?

Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas konkrētās vietnes apmeklējuma laikā tiek nosūtīti uz jūsu datora atmiņu. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkfaili no datora tiek nosūtīti atpakaļ uz izcelsmes vietni vai citu vietni, kas atpazīst šo sīkfailu.

Sīkfaili darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tostarp sīkfaili var atcerēties jūsu iestatījumus, lai uzlabotu lietotāja ērtības.

Papildinformāciju par sīkfailiem, tostarp to, kādi sīkfaili ir iestatīti jūsu datorā un kā tos pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt vietnē https://www.aboutcookies.org/.

Google Analytics

Vietne Hugo.lv izmanto Google Inc. programmas Google Analytics sīkfailus. Google Analytics sīkfailu izmantošanas mērķis ir vietnes satura kvalitātes uzlabošana un pielāgošana lietotāju vajadzībām. Šo sīkfailu iegūtā informācija par vietnes izmantošanu tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur tiek saglabāta. Vietnes apmeklētāja IP adrese, lietojot IP anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV esošos Google serveros.

Google izmanto šo informāciju, lai izvērtētu, kā lietotājs izmanto attiecīgo vietni, un Centram sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm tajā un sniegtu citus ar vietnes un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. Google nekādā gadījumā nesaistīs šeit saņemto IP adresi ne ar kādu citu Google rīcībā esošu informāciju. Tāpat Google nepieciešamības gadījumā šo informāciju sniedz trešajām personām, ja to nosaka tiesību akti vai ja šo datu apstrādi Google uzdevumā veic trešās personas.

Plašāk ar Google Analytics pakalpojumu sniegšanas noteikumiem var iepazīties vietnē http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

KISC sīkfailus neizmantos un neļaus to darīt nevienai trešajai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par vietnes Hugo.lv apmeklētājiem.

Jūs varat atteikties no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejupielādējot un aktivizējot Google Analytics atteikšanās papildinājumu (https://support.google.com/analytics/answer/181881 vai http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de) papildrīku. Šis papildinājums sazinās ar Google Analytics JavaScript bibliotēku (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics.

Sīkfailu veidi

Sesijas un pastāvīgie sīkfaili. Tiek izmantoti gan sesijas sīkfaili (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu), gan pastāvīgie sīkfaili (kas pastāv ilgāk, konkrētu laika periodu). Vietne Hugo.lv izmanto tālāk norādīto veidu veiktspējas/analītikas un funkcionālos sīkfailus:

Mērķis Apraksts
Obligātie Sīkfaili, kas ir nepieciešami, lai apmeklētāji varētu pārvietoties vietnē, izmantot tās sniegtās iespējas, kā arī identificēties.
Veiktspējas/analītikas sīkfaili Sīkfaili, kas uzkrāj informāciju par to, kā apmeklētāji lieto šo vietni, piemēram, lai noteiktu, kuras lapas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem kļūdu ziņojumus.
Funkcionālie sīkfaili Šie sīkfaili ļauj mūsu vietnei atcerēties apmeklētāju veiktās izvēles (piemēram, lietotājvārdu, lietoto valodu u.tml.) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.

Veiktspējas/analītikas un funkcionālie sīkfaili vietnē Hugo.lv

Nosaukums Mērķis Kategorija Apstrādes termiņš
_ga Google Analytics (analytics.js) unikālo apmeklējumu uzskaite Veiktspējas/analītikas sīkfaili 2 gadi
_gat Google Analytics (analytics.js) pieprasījumu biežuma regulēšana Veiktspējas/analītikas sīkfaili 10 minūtes
__utma Google Analytics (ga.js) unikālo apmeklējumu uzskaite Veiktspējas/analītikas sīkfaili 2 gadi
__utmt Google Analytics (ga.js) pieprasījumu biežuma regulēšana Veiktspējas/analītikas sīkfaili 10 minūtes
__utmb Google Analytics (ga.js) pirmā apmeklējuma identificēšana Veiktspējas/analītikas sīkfaili 30 minūtes
__utmz Google Analytics (ga.js) apmeklējuma izcelsmes identificēšana Veiktspējas/analītikas sīkfaili 6 mēneši
"name": "jwt" un "name": "refresh" Autorizācijas nodrošināšana Obligātie sīkfaili 2 gadi
"name": "hasMetGreeter" Sīkfails, kas ļauj atcerēties, ka apmeklētājs ir iepazinies ar vietnes Hugo.lv jaunumiem. Funkcionālie sīkfaili 1 gads

Sīkfailu kontrolēšana un izdzēšana

Parasti lietotāji var mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jauniem sīkfailiem, izslēgtu esošos vai norādītu, ka vēlas saņemt informāciju par jaunu sīkfailu nosūtīšanu uz konkrēto datoru. Lai to izdarītu, jums ir jāaktivizē attiecīgie pārlūkprogrammas iestatījumi (parasti atrodas sadaļā “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana”). Vairāk lasiet vietnē https://www.aboutcookies.org. Tomēr ņemiet vērā, ka, atsakoties no sīkfailiem vai tos izslēdzot, var tikt zaudēta daļa tīmekļa vietņu funkcionalitātes.

Kontaktinformācija

Jautājumus par sīkfailu izmantošanu vai personas datu apstrādi varat uzdot, rakstot uz e pasta adresi dati@kis.gov.lv.